Privacyverklaring 'Veilig werken in de haven'

 1. Introductie en doel van de privacyverklaring
CEPA, CEWEZ en CEPG hechten een groot belang aan de privacy en een zorgvuldige omgang met de persoonsgegevens van de medewerkers (hierna ook de ‘Betrokkenen’, individueel ‘Betrokkene’) die zich geëngageerd hebben in het engagementsinitiatief ‘Veilig werken in de haven’ binnen cao 90 (hierna ook het ‘engagementsinitiatief’). In deze privacyverklaring wensen CEPA, CEWEZ en CEPG gezamenlijk op een heldere, transparante, eenvoudige en correcte wijze uit te leggen hoe zij omgaan met de persoonsgegevens die zij verzamelen en verwerken van de Betrokkenen in het kader van het engagementsinitiatief binnen cao 90. Deze privacyverklaring verheldert verder ook voor welke exacte doeleinden CEPA, CEWEZ en CEPG de persoonsgegevens van de Betrokkenen verwerken, welke categorieën persoonsgegevens worden verwerkt, welke rechten de Betrokkenen genieten inzake hun persoonsgegevens en hoe zij hun rechten kunnen uitoefenen. CEPA, CEWEZ en CEPG verzoeken elke Betrokkene vriendelijk deze privacyverklaring goed door te nemen opdat hij of zij op voldoende wijze geïnformeerd is over zijn of haar rechten en hoe deze uitgeoefend kunnen worden. 
 1. Het initiatief en de betrokkenheid van CEPA, CEWEZ en/of CEPG
CEPA, CEWEZ en CEPG gaan samen met de vakorganisaties, werkgevers en havenarbeiders voor een steeds veiligere werkplek. In kader van cao 90 is www.veiligwerkenindehaven.be in het leven geroepen, om zoveel mogelijk personen er hun engagement te laten registeren voor een veilige werkplek. De verdere details van dit initiatief kunnen gevonden worden in de communicatie vanuit CEPA, CEWEZ en/of CEPG alsook op het registratieformulier. Contact met CEPA, CEWEZ en/of CEPG in het kader van deze privacyverklaring is mogelijk door te mailen naar prisec@cepa.be. 
 1. Welke persoonsgegevens worden door CEPA, CEWEZ en/of CEPG verzameld en verwerkt?
Om zichzelf aan te melden voor het engagementsinitiatief dient de Betrokkene het registratieformulier verstrekt door CEPA, CEWEZ en/of CEPG op de website in te vullen. Het formulier staat in rechtstreekse verbinding met een beveiligde databank, waar de ingevulde gegevens automatisch en zonder menselijke tussenkomst worden opgeslagen en gecontroleerd of de gegevens beschikbaar zijn bij dan wel CEPA, CEWEZ of CEPG. De persoonsgegevens worden niet openbaar op de website getoond.De persoonsgegevens die op dusdanige wijze worden verzameld en verwerkt door CEPA, CEWEZ en/of CEPG zijn:
 • Naam en voornaam;
 • Rijksregisternummer;
 • E-mailadres.
 
 1. Waarom worden de persoonsgegevens door CEPA, CEWEZ en/of CEPG verzameld en verwerkt?
CEPA, CEWEZ en CEPG verzamelen en verwerken de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
 • Het registreren van het engagement voor veilig werk van de Betrokkenen op basis van het registratieformulier, in welk formulier de Betrokkenen hun toestemming geven tot het verwerken van de persoonsgegevens;
 • Het correct beoordelen of de Betrokkene effectief een havenarbeider is, actief bij CEPA, CEWEZ en/of CEPG, dit met name inzake cao 90.
 
 1. Met wie delen CEPA, CEWEZ en CEPG de persoonsgegevens?
CEPA, CEWEZ en CEPG maken geen persoonsgegevens over aan derde partijen. 
 1. Hoelang bewaren CEPA, CEWEZ en CEPG persoonsgegevens?
Als algemeen principe geldt dat CEPA, CEWEZ en CEPG de verzamelde en verwerkte persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk om het (bovenvermelde) doeleinde te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Bovendien verwijderen CEPA, CEWEZ en CEPG alle persoonsgegevens, zonder onnodige vertraging, wanneer de Betrokkene hierom verzoekt. De verwijdering van gegevens heeft slechts betrekking op de gegevens dewelke werden verzameld en verwerkt in kader van het engagementsinitiatief. Deze gegevens zijn en blijven evenwel in het bezit van respectievelijk dan wel CEPA, CEWEZ of CEPG voor andere doeleinden, zoals onder meer de loonadministratie en dergelijke meer. Ten gevolge hiervan worden de persoonsgegevens van de Betrokkenen verwijderd zodra het engagementsinitiatief definitief afgerond wordt en CEPA, CEWEZ en CEPG geen nood meer hebben aan de gegevens in het kader van het engagementsinitiatief binnen cao 90. 
 1. Rechten met betrekking tot de persoonsgegevens
Met betrekking tot zijn of haar persoonsgegevens hebben de Betrokkenen steeds het recht om:
 • Een verzoek tot inzage van zijn/haar persoonsgegevens in te dienen bij respectievelijk CEPA, CEWEZ en/of CEPG: de laatstgenoemden zullen bevestigen of de persoonsgegevens verwerkt worden of niet. Ingeval persoonsgegevens verwerkt worden, kunnen de Betrokkenen in kwestie verzoeken van deze persoonsgegevens een uittreksel te krijgen. Worden meerdere kopijen opgevraagd, dan kan hier een vergoeding voor gevraagd worden.
 • Een verzoek tot rectificatie van zijn/haar persoonsgegevens in te dienen bij CEPA, CEWEZ en/of CEPG: indien de persoonsgegevens waarover CEPA, CEWEZ en/of CEPG beschikken inaccuraat of onvolledig zijn, kunnen de Betrokkenen verzoeken dit te corrigeren dan wel aan te vullen. Indien gewenst door de Betrokkenen kunnen CEPA, CEWEZ en/of CEPG hen informeren over de derde partijen die de inaccurate en/of onvolledige informatie in het verleden hebben ontvangen.
 • Een verzoek tot beperking van de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens in te dienen bij CEPA, CEWEZ en/of CEPG: de Betrokkenen kunnen CEPA, CEWEZ en/of CEPG verzoeken om in bepaalde situaties, een deel of alle persoonsgegevens niet meer te verwerken. Indien gewenst door de Betrokkenen, kunnen CEPA, CEWEZ en/of CEPG hen informeren over de derde partijen die de informatie in het verleden hebben ontvangen.
 • Een verzoek tot algehele verwijdering van zijn/haar persoonsgegevens in te dienen bij CEPA, CEWEZ en/of CEPG: de Betrokkenen kunnen CEPA, CEWEZ en/of CEPG verzoeken hun persoonsgegevens volledig te verwijderen. Dit is echter beperkt tot die persoonsgegevens die in direct verband staan met het engagementsinitiatief. Let wel: het verzoek tot verwijdering van de persoonsgegevens kan leiden tot de onmogelijkheid deel te nemen aan het engagementsinitiatief. Indien gewenst door de Betrokkenen kunnen CEPA, CEWEZ en/of CEPG hen informeren over de derde partijen die de informatie in het verleden hebben ontvangen.
 • Een verzoek tot bezwaar tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens in te dienen bij CEPA, CEWEZ en/of CEPG: de Betrokkenen hebben het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens door CEPA, CEWEZ en/of CEPG, daar waar deze laatsten de gegevens verwerken vanuit een gerechtvaardigd belang waarbij de Betrokkenen aantonen dat hun recht primeert boven het gerechtvaardigd belang van CEPA, CEWEZ en/of CEPG, dan wel voor de situaties waar CEPA, CEWEZ en/of CEPG deze gegevens verwerken voor marketingdoeleinden.
 • Een verzoek tot overdraagbaarheid van zijn/haar persoonsgegevens in te dienen bij CEPA, CEWEZ en/of CEPG: de Betrokkenen kunnen aan CEPA, CEWEZ en/of CEPG vragen om, afhankelijk van de omstandigheden, persoonsgegevens die de Betrokkenen aan CEPA, CEWEZ en/of CEPG bezorgd hebben op hun beurt over te maken aan een derde partij naar keuze van de Betrokkenen of elders te gebruiken. De overgedragen persoonsgegevens worden door CEPA, CEWEZ en/of CEPG in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm opgemaakt en overgemaakt.
 • Een verzoek tot intrekking van toestemming om zijn/haar persoonsgegevens te verwerken in te dienen bij CEPA, CEWEZ en/of CEPG: de Betrokkenen kunnen in die situaties waar de verwerking van persoonsgegevens door CEPA, CEWEZ en/of CEPG gebaseerd is op de verkregen toestemming, deze toestemming steeds intrekken. Vanaf het moment dat de Betrokkenen hun toestemming hebben ingetrokken, zullen CEPA, CEWEZ en/of CEPG deze persoonsgegevens niet meer verwerken.
 • Een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit: indien de Betrokkenen het oneens zijn met de verwerking van hun persoonsgegevens door CEPA, CEWEZ en/of CEPG en zij niet akkoord gaan met het antwoord en/of oplossing vanuit CEPA, CEWEZ en/of CEPG, kunnen zij een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.
 Alle verzoeken voor de uitoefening van bovenstaande rechten moeten aan CEPA, CEWEZ en/of CEPG bezorgd worden op de wijze zoals werd vermeld in artikel 2 van deze privacyverklaring. 
 1. De beveiliging van de persoonsgegevens
CEPA, CEWEZ en/of CEPG leveren veel inspanningen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met de persoonsgegevens van de Betrokkenen tegen te gaan. Hiertoe nemen CEPA, CEWEZ en/of CEPG de nodige en passende technische en organisatorische maatregelen zodat de verwerkingen voldoen aan de eisen van nationale en Europese wetgeving. CEPA, CEWEZ en/of CEPG verzekeren op deze manier ook de bescherming van de rechten van de Betrokkenen. CEPA, CEWEZ en/of CEPG zorgen ervoor dat deze maatregelen regelmatig worden opgevolgd en aangepast waar nodig. 
 1. Uitwisseling van gegevens buiten de EER
CEPA, CEWEZ en/of CEPG maken geen persoonsgegevens over aan personen of organisaties, waarbij desbetreffende persoonsgegevens de EER zouden verlaten. Ook alle gebruikte IT-infrastructuur van CEPA, CEWEZ en/of CEPG bevindt zich binnen de EER. 
 1. Wijzigingen aan de privacyverklaring
CEPA, CEWEZ en CEPG kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Alle updates en wijzigingen worden onmiddellijk na de publicatie ervan van kracht. CEPA, CEWEZ en CEPG moedigen de Betrokkenen daarom aan om deze privacyverklaring op regelmatige tijdstippen te raadplegen, zodat hij/zij steeds op de hoogte blijft van veranderingen die een invloed kunnen hebben op hem of haar.